Link to: Anastasia Shepherd, C.S.I. - Senior ColoristLink to: Anastasia Shepherd, C.S.I. - Senior Colorist